Požehnání křížku panem Mordačikem

Územní plán Vrchovany

Zastupitelstvo obce Vrchovany jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

vydává

Územní plán Vrchovany

DALŠÍ DOKUMENTY
Základní členění
Hlavní výkres
Hlavní výkres 2
VPS Model
Inženýrské sítě
Koordinační výkres
Koordinační výkres 2
ZPF
Odůvodnění
UP Vrchovany

Soutěž Ralsko

Informace o soutěži Ralsko

Masopust Doksy

 Masopust v Doksech dne 25. 2 . 2012

POZVÁNKA SE VÁM ZOBRAZÍ PO KLIKNUTÍ NA ODKAZ
Masopust Doksy

Mikulášská nadílka 2011

V sobotu 10. prosince 2011 se od 17:00 hodin v místní restauraci uskutečnila Mikulášská besídka, kde na děti čekal Mikuláš s čerty a andělem. Děti říkaly krásné básničky. Protože byly po celý rok hodné, získaly sladký balíček od obce. Všechny děti Mikuláši i čertům slíbily, že hodné budou i příští rok. Objevilo se i trochu pláče, nakonec ale vše dobře dopadlo. Některé děti navštívily peklo, ale nakonec se v pořádku vrátily. Pokud máte zájem, můžete si prohlédnout několik fotografií z besídky.

Nové internetové stránky obce

Vážení občané. V průběhu listopadu a prosince proběhla plánovaná aktualizace internetových stránek naší obce. Chceme, aby naše nové stránky byly aktuálnější a poskytovaly Vám řadu potřebných a užitečných informací. Již teď aktivně pracujeme na jejich obsahové stránce a připravujeme pro Vás řadu nových informací. Těšíme se na Vaše případné připomínky na rozšíření jejich obsahu.